Centrum Naturalnego Rodzicielstwa ROZKWIT

tel. kom.: +48 502 375 088

Regulamin uczestnictwa w warsztatach

Regulamin uczestnictwa w warsztatach organizowanych przez

Centrum Naturalnego Rodzicielstwa ROZKWIT

§1

Definicje przyjęte w Regulaminie

 1. Organizator – organizatorem warsztatów jest Emilia Zduńczyk-Jaworska z firmy ROZKWIT Emilia Zduńczyk-Jaworska, działającej pod marką Centrum Naturalnego Rodzicielstwa ROZKWIT, NIP 542 246 50 72, tel. 502 375 088, kontakt@rozwkit.bialystok.pl

 2. Uczestnik – osoba przyjęta przez Organizatora do udziału w warsztatach, która zapoznała się z ich regulaminem, zaakceptowała go poprzez wysłanie Zgłoszenia, oraz zobowiązuje się do jego stosowania.
 3. Zgłoszenie – wysłane drogą elektroniczną potwierdzenie chęci uczestnictwa w zajęciach.
 4. Warsztaty – spotkanie, wykład lub inne zajęcia, organizowane przez Rozkwit Centrum Naturalnego Rodzicielstwa.

  § 2

  Postanowienia ogólne

 1. Warsztaty odbywają się w siedzibie przy ul. Mickiewicza 15A lok. 3 (lub w pozostałych przypadkach w miejscu wskazanym przez Organizatora).

 2. W Warsztatach mogą uczestniczyć osoby pełnoletnie.

 3. Osoby uczestniczące w Warsztatach biorą całkowitą odpowiedzialność za stan swojego zdrowia fizycznego, psychicznego i emocjonalnego, zarówno w czasie zajęć jak i w przerwach między zajęciami. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kontuzje lub nieszczęśliwe wypadki Uczestników Warsztatów.

 4. Warsztaty odbywają się w grupach, liczba Uczestników danego Warsztatu jest uzależniona od jego rodzaju.

 5. Liczba uczestników Warsztatów jest ograniczona. O przyjęciu na listę uczestników danego Warsztatu decyduje kolejność zgłoszeń i dokonanie wpłaty w wyznaczonym terminie. Potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia na Warsztaty będzie wysłane drogą elektroniczną.

 6. Uczestnik jest zobowiązany do podstawowych zasad higieny i BHP obowiązujących na sali.

§ 3

Zgłoszenie i płatność

 1. Opis każdego Warsztatu dostępny jest na stronie internetowej: www.rozkwit.bialystok.pl. Przy ww. opisie wskazana jest każdorazowa cena danego rodzaju zajęć. Ceny Warsztatów są cenami brutto za osobę (chyba, że wskazano inaczej).

 2. Zgłoszenia chęci udziału w organizowanych Warsztatach, dokonuje się wysyłając do Organizatora Zgłoszenie drogą elektroniczną pod adresem e-mail: kontakt@rozkwit.bialystok.pl. O uczestnictwie w Warsztatach decyduje kolejność Zgłoszeń i wpłat. Zgłoszenia dokonane w inny sposób nie będą brane pod uwagę.

 3. W przypadku wolnych miejsc Organizator potwierdza Uczestnikowi drogą elektroniczną przyjęcie Zgłoszenia.

  Przyjęcie zgłoszenia, nie jest tożsame z rezerwacją. Aby dokonać rezerwacji miejsca, należy najpóźniej w przeciągu 24 godzin dokonać opłaty za udział w Warsztacie i przesłać mailem Organizatorowi potwierdzenie przelewu.

  Dane do przelewu Uczestnik otrzymuje drogą elektroniczną w mailu potwierdzającym przyjęcie Zgłoszenia.

 4. Brak wpłaty w wymaganym terminie stanowi domniemaną rezygnację z Warsztatu i upoważnia Organizatora do usunięcia Zgłoszenia. Informacja o usunięciu z listy uczestników zostanie przesłana drogą elektroniczną.

 5. Dokonanie Zgłoszenia przez Uczestnika w sposób określony w pkt. 6 i 7 powyżej jest równoznaczne z zawarciem z Organizatorem umowy o świadczenie usług polegających na organizacji Warsztatów o tematyce, w miejscu i w czasie określonych w każdorazowym opisie zamieszczonym na stronie internetowej: www.rozkwit.bialystok.pl.

 6. Na życzenie uczestnika Organizator wystawia fakturę.

  § 4

  Rezygnacja / odwołanie warsztatów

 1. Uczestnik ma prawo do odstąpienia od umowy zawartej z Organizatorem w terminie nie krótszym niż 5 dni przed datą rozpoczęcia Warsztatu. Oświadczenie o odstąpieniu składane przez Uczestnika wymaga formy pisemnej i powinno zostać przesłane Organizatorowi na adres mailowy: kontakt@rozkwit.bialystok.pl. W przypadku złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy w sposób i w terminie wskazanym w zdaniu poprzedzającym Organizator jest zobowiązany do zwrotu opłaty dokonanej przez Uczestnika, po potrąceniu zaliczki w wysokości 30% wartości zakupu.

 2. W przypadku odwołania udziału w Warsztacie przez uczestnika w terminie krótszym niż 5 dni przed datą rozpoczęcia Warsztatu, opłata nie będzie zwracana. Uczestnik ma prawo scedować zaliczkę na inną, wskazaną przez siebie, osobę.

 3. W przypadku nieobecności na Warsztatach opłata nie podlega zwrotowi.

 4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany miejsca, terminu Warsztatów lub wykładowcy z przyczyn niezależnych od Organizatora. W takim przypadku uczestnicy zostaną z odpowiednim wyprzedzeniem powiadomieni o powstałej zmianie telefonicznie lub mailowo.

 5. Organizator pozostawia sobie możliwość odwołania Warsztatów z przyczyn od niego niezależnych. Organizator dokona zwrotu całości wpłaconej kwoty Uczestnikowi lub na jego życzenie przeniesie wpłatę na poczet innego Warsztatu lub Warsztatu w innym terminie.

 6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności, jeśli prelegent z przyczyn losowych nie dojedzie na Warsztaty. W takiej sytuacji Organizator zapewni zastępstwo lub wskaże nowy termin Warsztatów.

  § 5

  Postanowienia końcowe

 1. Zgłoszenie i opłata za udział w Warsztatach jest równoznaczna z przyjęciem do wiadomości i zaakceptowaniem niniejszego Regulaminu, cennika oraz warunków uczestnictwa.

 2. Działając na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.), informuje się, że dane osobowe uczestnika przekazane Organizatorowi służą wyłącznie zapewnieniu prawidłowej komunikacji pomiędzy Uczestnikiem a Organizatorem i nie są udostępniane osobom trzecim.

 3. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, w tym w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.) oraz ustawy z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22 z 2000 r. poz. 271 ze zm.)

 4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu. Wszelkie zmiany niniejszego Regulaminu obowiązują od daty opublikowania ich na stronie www.rozkwit.bialystok.pl.

 5. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 15.03.2018 roku.