Centrum Naturalnego Rodzicielstwa ROZKWIT

tel. kom.: +48 502 375 088

Klauzula informacyjna RODO

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych wynikająca z przepisów RODO

INFORMACJA przekazywana w wykonaniu obowiązków przewidzianych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych w tym przetwarzania szczególnych kategorii danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, w szczególności danych o stanie zdrowia oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako RODO).

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych niezbędnych do zawarcia lub realizacji umowy o świadczenie usług terapii manualnej (masaż, Terapia Bowena, Terapia Czaszkowo-Krzyżowa, Łagodna Bioenergetyka i inne), konsultacji psychobiologii, organizacji i prowadzenia szkoły rodzenia, warsztatów okołoporodowych oraz rozwoju osobistego, w tym w szczególności imienia i nazwiska, nr telefonu, adresu e-mail, adresu, danych dotyczących zdrowia w tym danych szczególnych kategorii, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO (dalej jako dane osobowe) jest Emilia Zduńczyk – Jaworska prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą ROZKWIT Emilia Zduńczyk – Jaworska z siedzibą w Białymstoku, ul. Jana Klemensa Branickiego 29 lok. 64, 15-085 Białystok, NIP 5422465072 wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej dalej jako ADO.

 2. ADO umożliwia kontakt za pomocą e-maila: kontakt@rozkwit.bialystok.pl, za pomocą telefonu: 502 375 088, drogą pocztową: ul. J. K. Branickiego 29 lok. 64, 15-085 Białystok

 3. Dane osobowe będą/mogą być przetwarzane:

  • w celu zawarcia i prawidłowej realizacji zawartej z ADO Umowy – podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. b) oraz art. 9 ust. 2 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako RODO);

  • w celu spełnienia przez ADO obowiązków przewidzianych w przepisach prawa, w szczególności przepisach podatkowych i o rachunkowości – podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w związku z innymi przepisami szczególnymi;

  • w celu związanym z dochodzeniem roszczeń i obroną przed roszczeniami związanymi z prowadzoną działalnością gospodarczą, co stanowi również prawnie uzasadniony interes ADO – podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. f) oraz art. 9 ust. 2 lit. f) RODO.

 1. Dane osobowe mogą być ujawnione osobom upoważnionym przez ADO, podmiotom świadczącym na rzecz ADO usługi, w tym usługi techniczne i organizacyjne, usługi w zakresie prowadzenia poczty elektronicznej, a także innym podmiotom/osobom/organom w zakresie i na zasadach określonych przepisami prawa.

 2. ADO nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

 3. Dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania Umowy oraz po zakończeniu jej trwania:

  • przez okres wymagany przez odpowiednie przepisy prawa w zakresie przechowywania dokumentacji księgowej i podatkowej oraz

  • przez okres przedawnienia roszczeń określony w przepisach prawa – w celu dochodzenia roszczeń i obrony przed ewentualnymi roszczeniami.

 1. Przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania.

 2. W przypadkach określonych przepisami prawa przysługuje Pani/Panu prawo żądania usunięcia danych osobowych, żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych, prawo do przeniesienia danych osobowych, prawo wniesienie sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.

 3. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że ADO naruszył przepisy dotyczące ochrony danych osobowych.

 4. W przypadku danych osobowych szczególnych kategorii, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, które przetwarzane są na podstawie zgody (o ile takie dane są przetwarzane), przysługuje mi prawo wycofania zgody w każdym czasie. Wycofanie zgody nie wpływa jednak na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

 5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia i realizacji Umowy. W przypadku niepodania danych niemożliwe będzie nawiązanie lub realizacja Umowy.

 6. Dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji względem Pani/Pana, w tym do profilowania.

Informacja o prawie do wniesienia sprzeciwu:

Z uwagi na fakt, że Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane przez ADO do celów wynikających z prawnie uzasadnionego interesu ADO, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w w/w celu z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją.