https://mahasiswa-beasiswa.kaltimprov.go.id/slot-gacor-gampang-menang/ https://mahasiswa-beasiswa.kaltimprov.go.id/slot-demo-pragmatic-play/ https://www.baharselatan.muarojambikab.go.id/files/slot-gacor-resmi/ https://upm.faperta.untad.ac.id/demo-slot/ https://sikma.unm.ac.id/slot-demo/ slot demo https://sister.rotendaokab.go.id/slot-deposit/ https://pmb.universitaspertamina.ac.id/storage/data-macau/ https://pmb.universitaspertamina.ac.id/js/data-hk/ https://mahasiswa-beasiswa.kaltimprov.go.id/slot-deposit-pulsa/ https://peta-investasi.sulselprov.go.id/slot-demo/ slot demo slot demo slot gacor slot slot online
Regulamin Szkoły Rodzenia - Centrum Naturalnego Rodzicielstwa ROZKWIT

Centrum Naturalnego Rodzicielstwa ROZKWIT

tel. kom.: +48 502 375 088

Regulamin Szkoły Rodzenia

Regulamin Szkoły Rodzenia

Centrum Naturalnego Rodzicielstwa ROZKWIT

 

§1

Definicje przyjęte w Regulaminie

 1. Organizator – organizatorem warsztatów jest Emilia Zduńczyk-Jaworska z firmy ROZKWIT Emilia Zduńczyk-Jaworska, działającej pod marką Centrum Naturalnego Rodzicielstwa ROZKWIT, NIP 542 246 50 72, tel. 502 375 088, kontakt@rozkwit.bialystok.pl

 2. Uczestnik – osoba przyjęta przez Organizatora do udziału w szkole rodzenia, która zapoznała się z ich regulaminem, zaakceptowała go poprzez wysłanie Zgłoszenia, oraz zobowiązuje się do jego stosowania.

 3. Zgłoszenie – wysłane drogą elektroniczną potwierdzenie chęci uczestnictwa w Szkoleniu.

 4. Szkolenie – zajęcia w szkoła rodzenia w wariancie podstawowym (10 spotkań), skróconym (5 spotkań) lub na wybranych pojedynczych tematach organizowane przez Rozkwit Centrum Naturalnego Rodzicielstwa.

  § 2

  Postanowienia ogólne

 1. Szkolenie odbywa się w siedzibie przy ul. Mickiewicza 15A lok. 3 (lub w pozostałych przypadkach w miejscu wskazanym przez Organizatora).

 2. W Szkoleniu mogą uczestniczyć wyłącznie pełnoletnie osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych.

 3. W Szkoleniu może uczestniczyć kobieta ciężarna lub kobieta ciężarna wraz z osobą towarzyszącą.

 4. Za bezpieczeństwo, zdrowie i życie dzieci w czasie Szkolenia odpowiedzialni są rodzice/opiekunowie obecni na Szkoleniu. Rodzice odpowiadają za wszelkie szkody wyrządzone przez dziecko obecne na Szkoleniu.
 5. Osoby uczestniczące w Szkoleniu biorą całkowitą odpowiedzialność za stan swojego zdrowia fizycznego, psychicznego i emocjonalnego, zarówno w czasie zajęć jak i w przerwach między zajęciami. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kontuzje lub nieszczęśliwe wypadki Uczestników Szkolenia.

 6. Szkolenie odbywa się w formie grupowej, minimalna liczba Uczestników to 4 pary.

 7. Liczba uczestników Szkolenia jest ograniczona. O przyjęciu na listę uczestników decyduje kolejność Zgłoszeń i dokonanie wpłaty w wyznaczonym terminie.

 8. Uczestnik jest zobowiązany do podstawowych zasad higieny i BHP obowiązujących na sali.

§ 3

Zgłoszenie na Szkolenie

 1. Opis Szkolenia dostępny jest na stronie internetowej: . http://rozkwit.bialystok.pl/program/
 2. Zgłoszenia chęci udziału w Szkoleniu dokonuje się wysyłając do Organizatora Zgłoszenie drogą elektroniczną pod adres e-mail: kontakt@rozkwit.bialystok.pl.
 3. O uczestnictwie w Szkoleniu decyduje kolejność Zgłoszeń i wpłat. Zgłoszenia dokonane w inny sposób nie będą brane pod uwagę. W przypadku wolnych miejsc Organizator potwierdza Uczestnikowi drogą elektroniczną przyjęcie Zgłoszenia oraz przesyła drogą mailową informacje zwrotne dotyczące wniesienia koniecznych opłat za Szkolenie oraz inne niezbędne informacje.
 4. Przyjęcie zgłoszenia, nie jest tożsame z rezerwacją. Aby dokonać rezerwacji miejsca, należy najpóźniej w przeciągu 24 godzin dokonać wpłaty opłaty wpisowej za udział w Szkoleniu i przesłać mailem Organizatorowi potwierdzenie przelewu. Dane do przelewu Uczestnik otrzymuje drogą elektroniczną w mailu potwierdzającym przyjęcie Zgłoszenia.
 5. Osoba dokonująca Zgłoszenia potwierdza, że wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych (imię, nazwisko, numer telefonu oraz adres email) w celach związanych z rejestracją i uczestnictwem w Szkoleniu (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. b RODO)1 , a także w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Organizatorze, tj. m.in. w zakresie przepisów o rachunkowości oraz przepisów prawa podatkowego (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. c RODO). Podanie danych jest dobrowolne, jednak bez ich podania niemożliwa jest rejestracja i udział w zajęciach.

 6. Administratorem uzyskanych w ten sposób danych osobowych jest Organizator. We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych można kontaktować się pod adresem email: kontakt@rozkwit.bialystok.pl.

 7. Dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom na podstawie przepisów prawa. Dane będą przetwarzane przez okres 5 lat od końca roku kalendarzowego w którym powstał po stronie Organizatora obowiązek podatkowy związany z uczestnictwem w Szkole Rodzenia.

 8. Każda osoba ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania jak również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Każda osoba, która uzna, że przetwarzanie danych osobowych narusza obowiązujące przepisy, ma również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Organizator nie będzie wykorzystywał przetwarzanych danych do zautomatyzowanego podejmowania decyzji

§ 4

Opłaty za Szkolenie

 1. Uczestnictwo w Szkoleniu jest odpłatne. Wysokość opłaty uzależniona jest od rodzaju zajęć wybranych przez Uczestnika (kurs podstawowy lub skrócony).
 2. Opłata za uczestnictwo w Szkoleniu w przypadku Zgłoszenia uczestnictwa dwóch osób, tj. ciężarnej oraz dowolnie przez nią wybranej osoby towarzyszącej nie ulega zmianie w przypadku, gdy w całości lub części Szkolenia uczestniczy tylko jedna osoba.
 3. Potwierdzeniem uczestnictwa w szkoleniu jest dokonanie opłaty wpisowej w kwocie 200,00 zł (słownie: dwieście zł), zwanej dalej zadatkiem, w przeciągu 24 godzin na konto organizatora i wysłanie potwierdzenia przelewu. Zadatek za udział w zajęciach szkoły Rodzenia jest bezzwrotny.
 4. Dane do przelewu: ROZKWIT Emilia Zduńczyk-Jaworska, Bank Millennium: 69 1160 2202 0000 0002 4895 9859
 5. Brak uregulowania powyższej kwoty w wyznaczonym terminie stanowi domniemaną rezygnację ze Szkolenia i upoważnia Organizatora do usunięcia Zgłoszenia. Informacja o usunięciu z listy uczestników zostanie przesłana drogą elektroniczną.
 6. Pozostałą kwotę należnej od Uczestnika opłaty za Szkolenie należy uiścić w terminie 2 tygodni przed pierwszymi zajęciami Szkolenia.
 7. W przypadku braku uiszczenia pełnej należnej od Uczestnika opłaty we wskazanym w powyżej terminie, Organizator jest uprawniony do anulowania rezerwacji Uczestnika, bez konieczności odrębnego zawiadomienia Uczestnika o anulowaniu rezerwacji oraz z zachowaniem zadatku.
 8. Dokonanie Zgłoszenia przez Uczestnika w sposób określony w § 3 jest równoznaczne z zawarciem z Organizatorem umowy o świadczenie usług polegających na organizacji Szkolenia o tematyce, w miejscu i w czasie określonych drogą mailową.
 9. Na życzenie uczestnika Organizator wystawia fakturę. Uczestnik szkolenia chcący otrzymać fakturę za szkolenie zobowiązany jest przekazać taką informację mailowo w momencie rejestracji.
 10. Uczestnik lub podmiot zgłaszający uczestnika wyraża zgodę na wystawianie faktur przez Organizatora bez podpisu osoby uprawnionej do odbioru faktur oraz otrzymywanie faktur drogą elektroniczną.
 11. Uczestnikowi szkolenia nie przysługuje prawo rejestrowania obrazu lub dźwięku w trakcie warsztatów, chyba że Organizator wyrazi uprzednią pisemną zgodę na rejestrację obrazu lub dźwięku.
 12. Koszt uczestnictwa wynosi 700,00 zł/parę lub 650,00 zł/osobę w przypadku kursu podstawowego oraz 400,00 zł/parę lub 350,00 zł/osobę w przypadku kursu skróconego. Cena Szkolenia jest ceną brutto za osobę lub parę.
 13. W ramach opłaty zapewnione są materiały edukacyjne w formie elektronicznej oraz papierowej.

§ 5

Rezygnacja ze Szkolenia

 1. Uczestnik ma prawo do odstąpienia od umowy zawartej z Organizatorem w terminie nie krótszym niż 14 dni przed datą rozpoczęcia Szkolenia.
 2. Oświadczenie o odstąpieniu składane przez Uczestnika wymaga formy pisemnej i powinno zostać przesłane Organizatorowi na adres mailowy: kontakt@rozkwit.bialystok.pl.
 3. W przypadku złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy w sposób i w terminie wskazanym w zdaniu poprzedzającym Organizator jest zobowiązany do zwrotu opłaty dokonanej przez Uczestnika, pomniejszonej o kwotę zadatku w wysokości 200,00 zł.
 4. W przypadku odwołania udziału w Szkoleniu przez Uczestnika w terminie krótszym niż 14 dni przed datą rozpoczęcia Szkolenia lub po rozpoczęciu cyklu Szkolenia, opłata nie będzie zwracana.
 5. Uczestnik ma prawo scedować zaliczkę na inną, wskazaną przez siebie, osobę.
 6. W przypadku zaniechania udziału w Szkoleniu z przyczyn nie leżących po stronie Organizatora lub opuszczenia zajęć zadatek oraz opłata za zajęcia nie podlega zwrotowi.
 7. W przypadku nieobecności na Szkoleniu opłata nie podlega zwrotowi. Odrobienie zajęć w innym terminie możliwe będzie tylko w sytuacji dostępności wolnych miejsc w grupie.

§ 6

Organizacja Szkolenia

 1. Warunkami wzięcia udziału w Szkoleniu są:
  1. zgłoszenie się na Szkolenie zgodnie z procedurą opisaną w § 3
  2. terminowe uiszczenie opłaty za udział w Szkoleniu.
 2. Organizator oferuje następujące rodzaje Szkolenia:
  1. kurs podstawowy – 10 spotkań po 2-3 godziny zegarowe
  2. kurs skrócony – 5 spotkań po 2-3 godziny zegarowe
 3. Wszystkie zajęcia prowadzone są przez wykwalifikowanych specjalistów. Lista specjalistów prowadzących poszczególne zajęcia oraz aktualny harmonogram są dostępne na stronie internetowej: http://rozkwit.bialystok.pl/program/
 4. Organizację Szkolenia, w tym terminy spotkań wraz z tematyką, rozkład zajęć w trakcie poszczególnych edycji szkolenia ustala drogą mailową Organizator wraz z Uczestnikami.
 5. Organizator każdorazowo poinformuje drogą mailową Uczestników przed rozpoczęciem cyklu szkolenia o harmonogramie spotkań.
 6. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany dat, godzin rozpoczęcia zajęć, po konsultacjach z Uczestnikami Szkolenia, z przyczyn losowych (choroba prowadzącego, system pracy położnej).
 7. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany prowadzącego zajęcia z przyczyn losowych. Organizator w takiej sytuacji ma prawo do zmiany kolejności spotkań w ramach danego cyklu szkolenia lub zapewnienia Uczestnikom zastępstwa (tematyka zajęć pozostaje bez zmian). O zmianach organizator poinformuje uczestników mailowo lub telefonicznie.
 8. Organizator zapewnia uczestnikom materiały dydaktyczne w formie elektronicznej, które przeznaczone są wyłącznie na użytek własny.
 9. Po ukończeniu Szkolenia na życzenie Uczestników wystawia się zaświadczenie o udziale w Szkoleniu.

§ 7

Dane osobowe

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych niezbędnych do zawarcia lub realizacji umowy (dalej jako dane osobowe) jest Emilia Zduńczyk – Jaworska prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą ROZKWIT Emilia Zduńczyk – Jaworska z siedzibą w Białymstoku, ul. Jana Klemensa Branickiego 29 lok. 64, 15-085 Białystok, NIP 5422465072 wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej dalej jako ADO.

 2. Dane osobowe Uczestników podane przez Uczestnika (imię i nazwisko, adres, numer telefonu uczestnika, adres e-mailowy) traktowane są jako informacje poufne i służą tylko i wyłącznie do celów komunikacji pomiędzy Uczestnikiem a Organizatorami związanych z organizacją oraz przeprowadzeniem Warsztatu.

 3. ADO umożliwia kontakt za pomocą e-maila: kontakt@rozkwit.bialystok.pl, za pomocą telefonu: 502 375 088, drogą pocztową: ul. J. K. Branickiego 29 lok. 64, 15-085 Białystok

 4. Dane osobowe będą/mogą być przetwarzane:

  • w celu zawarcia i prawidłowej realizacji zawartej z ADO Umowy – podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. b) oraz art. 9 ust. 2 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako RODO);

  • w celu spełnienia przez ADO obowiązków przewidzianych w przepisach prawa, w szczególności przepisach podatkowych i o rachunkowości – podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w związku z innymi przepisami szczególnymi;

  • w celu związanym z dochodzeniem roszczeń i obroną przed roszczeniami związanymi z prowadzoną działalnością gospodarczą, co stanowi również prawnie uzasadniony interes ADO – podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. f) oraz art. 9 ust. 2 lit. f) RODO.

 1. Dane osobowe mogą być ujawnione osobom upoważnionym przez ADO, podmiotom świadczącym na rzecz ADO usługi, w tym usługi techniczne i organizacyjne, usługi w zakresie prowadzenia poczty elektronicznej, a także innym podmiotom/osobom/organom w zakresie i na zasadach określonych przepisami prawa.

 2. ADO nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

 3. Dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania Umowy oraz po zakończeniu jej trwania:

  • przez okres wymagany przez odpowiednie przepisy prawa w zakresie przechowywania dokumentacji księgowej i podatkowej oraz

  • przez okres przedawnienia roszczeń określony w przepisach prawa – w celu dochodzenia roszczeń i obrony przed ewentualnymi roszczeniami.

 1. Przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania.

 2. W przypadkach określonych przepisami prawa przysługuje Pani/Panu prawo żądania usunięcia danych osobowych, żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych, prawo do przeniesienia danych osobowych, prawo wniesienie sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.

 3. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że ADO naruszył przepisy dotyczące ochrony danych osobowych.

 4. W przypadku danych osobowych szczególnych kategorii, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, które przetwarzane są na podstawie zgody (o ile takie dane są przetwarzane), przysługuje mi prawo wycofania zgody w każdym czasie. Wycofanie zgody nie wpływa jednak na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

 5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia i realizacji Umowy. W przypadku niepodania danych niemożliwe będzie nawiązanie lub realizacja Umowy.

 6. Dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji względem Pani/Pana, w tym do profilowania.

Informacja o prawie do wniesienia sprzeciwu:

Z uwagi na fakt, że Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane przez ADO do celów wynikających z prawnie uzasadnionego interesu ADO, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w w/w celu z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją.

§ 8

Postanowienia końcowe

 1. Zgłoszenie i opłata za udział w Szkoleniu jest równoznaczne z zapoznaniem się z treścią i zaakceptowaniem niniejszego Regulaminu, cennika oraz warunków uczestnictwa.
 2. Działając na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.), informuje się, że dane osobowe uczestnika przekazane Organizatorowi służą wyłącznie zapewnieniu prawidłowej komunikacji pomiędzy Uczestnikiem a Organizatorem i nie są udostępniane osobom trzecim.
 3. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, w tym w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.) oraz ustawy z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22 z 2000 r. poz. 271 ze zm.)
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu. Wszelkie zmiany niniejszego Regulaminu obowiązują od daty opublikowania ich na stronie www.rozkwit.bialystok.pl.
 5. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 15.12.2019 roku.